Naturens Parti Manifesto

NP-cut

Vi tager naturens parti

Mennesket er født af naturen. Derfor er naturens interesser vores.

Menneskets overforbrug og krav om stadig vækst har sat naturen under pres. Klimaforandringer, skovrydning og forurening fra landbrug, byer og industri ødelægger verdens naturområder og vores økosystem.

Mennesket er en integreret del af naturen. Vi står ikke over og er ikke adskilt fra den. Andre arter har en værdi i sig selv, der rækker ud over deres nytteværdi for os mennesker. Derfor skal fremtidens menneske indtage en langt mere ydmyg position på planeten.

Det er nødvendigt for menneskehedens overlevelse at vi erkender naturens eksistensberettigelse og holder op med at overudnytte og ødelægge den.

Det skal sikres at naturens forvaltes på en bæredygtig måde, og at vi i fælleskab finder løsninger, som sikrer at individ og produktionsapparatet - landbrug og industri, udnytter naturen og jordens ressourcer bæredygtigt.

Naturen
skal sikres lovfæstede rettigheder. Vi skal som samfund forpligte os til at beskytte naturen mod overgreb fra mennesker, og hvis en virksomhed eller en person misbruger naturen, skal de kunne stilles for retten. Organisationer, foreninger eller enkeltpersoner skal kunne sagsøge regeringen på vegne af naturen.

I dag er danmarks natur og naturbeskyttelse ikke omfattet af grundloven men kun af loven om beskyttede naturtyper. Det drejer sig om et forsvindende lille areal. Reelt er det kun EU-lovgivning, der sikrer naturen i Danmark basale rettigheder.

Det er også på tide at overlade store del af naturen til sig selv og se, hvad det sker.

Større sammenhængende land- hav- og vådområder skal igen blive uberørte naturområder.

Naturområder skal have status som juridiske entiteter - altså væsner med rettigheder på linje med mennesker. Frihedsrettigheder der sikrer deres autonomi, og juridiske rettigheder der sikrer disses beskyttelse.

Nationalt og internationalt skal vi arbejde for forpligtende aftaler om naturens rettigheder.


Politik og moral
er to sider samme sag, og kan ikke adskilles.

Vores personlige længsel mod harmonisk sameksistens med naturen skal finde et politisk/økonomisk udtryk. Dette er i økosystemets interesse, og derfor må den måde vi indretter vores økonomiske- og politiske overbygning, afspejle vores idealer om individets frihed realiseret under hensyn til fællesskabet og naturen.

Vores samfundsmodel må finde en ny form, hvor økonomi samfund og fællesskab arbejder, ikke kun for retten til personlig økonomisk vinding, men for alle entiteters frihed og ligestilling.

Hvis vi vil stoppe rovdriften på naturressourcer, må vi bringe værdien af miljø og natur ind i den økonomiske tænkning. Vi skal fokusere på den langsigtede gevinst ved at styrke naturen, og indregne omkostningerne ved miljøforringelser.

Det der tages skal gives tilbage. Hvis der fældes et træ skal der plantes et nyt.
Forbrug af naturressourcer har langtidskonsekvenser og skal indregnes i prissætningen af varer og ydelser. Den miljømæssige belastning skal kompenseres via skatter og afgifter eller gennem forpligtende aftaler om genopretning.

Nuværende og kommende generationer af dyr, planter og mennesker er en del af et fælles økosystem. Derfor skal hverken enkeltpersoner eller selskaber have ejerskab til naturen. Jorden er fælleseje.